Úvod / Dokumenty / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Storno objednávky
Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu objednavky@jefftron.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO s hodnotou čísla objednávky. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje. 

Nepřevzetí zásilky
Nepřevezme-li kupující objednanou zásilku z důvodů ležících na jeho straně (např. nepřevezme si zákazník zásilku nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. 

Reklamace poškozené zásilky
Jestliže došlo během přepravy k poškození obsahu zásilky, je možné uplatnit reklamaci ve lhůtě stanovené dopravcem. Po přijetí zásilky prosím zkontrolujte fyzický stav zboží a pokud shledáte mechanické poškození, uplatněte neprodleně reklamaci dle následujícího postupu u dodávky Českou poštou:
Jestliže zjistíte mechanické poškození zásilky až po převzetí, můžete nejpozději následující pracovní den uplatnit reklamaci na Vaší dodací poště. Vezměte s sebou kompletní zásilku (obal i obsah s fakturou). Reklamaci zásilky nám poté oznamte e-mailem na adresu support@jefftron.cz. K e-mailu přiložte naskenovaný reklamační protokol České pošty a uveďte informace o poškození a kontakt na Vás. Budeme Vás kontaktovat a sjednáme s Vámi postup vyřešení problému. 

Reklamace nekompletní zásilky
Jestliže nesouhlasí množství nebo druh zboží, které jsme Vám zaslali, pak prosím přijměte naši omluvu za toto nedopatření a dejte nám prosím možnost tuto chybu napravit rychlým vyřízením reklamace. Zašlete nám prosím zprávu na e-mailovou adresu support@jefftron.cz a uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky a zjištěný rozdíl v dodávce. Budeme Vás kontaktovat a sjednáme s Vámi postup vyřešení problému. 

Vrácení zboží
Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete ho vrátit.
Kupující fyzická osoba, které bylo zboží zasláno má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14 dnů od data prodeje. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebení, v originálním nepoškozeném obalu. s dokladem o koupi. 
Pokud bude zboží vráceno s zjevnými známkami používání či poškození v takovém rozsahu, že brání opětovnému prodeji jako nové, bude vrácená cena snížena o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení zboží.
Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se započítává dopravné) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení zboží.
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte mailem na adresu support@jefftron.cz.

Záruční podmínky
Není-li uvedeno jinak, na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Drobné zboží neobsahuje záruční list a je nutné je reklamovat zasláním na naši prodejnu s číslem faktury a datem prodeje. Doba na vyřízení reklamace včetně vady je max. 30 dnů. Přesné podmínky dle zákona na ochranu spotřebitele. 

Místo uplatnění reklamace
V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace sídlo prodejce na adrese:
Filip Němec, Zahradní 599, 538 03 Heřmanův Městec, Česká republika
V případě reklamací nás můžete kontaktovat: support@jefftron.cz, telefon č. +420 776 110 204
Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. 

Způsob uplatnění reklamace
Při vzniku první vady je nutné poškozený výrobek okamžitě přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu v co nejkratší době. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon) a podrobný popis závady.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

Neoprávněná reklamace
Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět. 

Zánik záruky
Záruka se nevztahuje na zboží se kterým nebylo nakládáno v souladu s návodem na použití, provozním manuálem, uživatelskou příručkou, event. jinými dokumenty a na závady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé úmyslným poškozením, v důsledku živelné katastrofy nebo vady vzniklé provozem a používáním za extrémních podmínek.
Záruka se nevztahuje na zboží poškozené v důsledku zanedbání nutné údržby nebo nadměrného znečištění.
Záruka se nevztahuje na poškození zboží při přepravě (škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky).
Záruka zaniká porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.Záruka zaniká při neoprávněném a prokazatelném zásahu do zboží ze strany kupujícího.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé poškozením elektrostatickým výbojem.

Tyto obchodní podmínky platí pro váš nákup z těchto stránek! Naše zboží můžete také zakoupit u obchodníků, kteří mají své obchodní podmínky.